ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại ModsLoL.Tk | Mods League Of Legends - Mods Liên Minh Huyền Thoại

Mods Map, Mods Skin, Mods UI, Mods Minion

Điều Khoản Dịch Vụ - Bản Quyền - Chính Sách Bảo Mật của Mods League of Legends. | About ToS-Copr-Pvt

Posted by Allow Son

Thuộc Tags: #About

 

Điều Khoản Dịch Vụ - Bản Quyền - Chính Sách Bảo Mật của Mods League of Legends. Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm được tạo ra và sửa chữa bởi Mods League of Legends được viết tắt là: ModsLoL.

ModsLoL có địa chỉ:
Website: http://ModsLoL.Tk
Fan Page Facebook: http://facebook.com/ModsLoL
Kênh Youtube: http://www.youtube.com/user/ModsLeagueofLegend
và một số Website khác.

Bằng việc truy cập Website hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Website và Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Website và Sản phẩm liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn truy cập các Website hoặc sử dụng các Sản phẩm đó.
1/ Sử dụng Website và Sản phẩm của chúng tôi
Ghi chú: Các nội dung trên các Website và Sản phẩm Chúng tôi (ModsLoL). Ví dụ bài viết Hướng dẫn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, Sản phẩm chúng tôi tạo ra. Được viết tắt là: WSMLoLs.

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn theo chính sách và điều khoản này cùng với Creative Commons Legal Code và DMCA của chúng tôi.

WSMLoLs là tài sản độc quyền của ModsLoL. Bạn có thể sử dụng WSMLoLs vào mục đích phi lợi nhuận. Tuy nhiên bất kỳ loại hình phân phối, sao chép hoặc chia sẻ WSMLoLs mà không có sự cho phép của Chúng tôi đều bị cấm. Khi bạn tải về bất kỳ nội dung trên các Website và sử dụng Sản phẩm của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đồng ý rằng bạn sẽ "không Lưu trữ(Tải lên) WSMLoLs cũng không cung cấp đường dẫn trực tiếp(liên kết, link, url: trực tiếp) đến WSMLoLs. Cũng không được cấy chúng vào phần mềm tự động tải về hoặc phân phối WSMLoLs thông qua phần mềm. Tất cả WSMLoLs phải được tải về từ đường dẫn(liên kết, link, url) mà chúng tôi cung cấp trên Website của chúng tôi và không được chia sẻ đường dẫn trực tiếp(liên kết, link, url: trực tiếp tới các Sản phẩm) tại bất kì nơi nào khác mà không được sự cho phép của Chúng tôi (ModsLoL).

Tất cả các nội dung được tạo ra ở đây là bản quyền của chúng tôi (ModsLoL), do đó bạn hay công ty của bạn không thể cũng như không được phép sử dụng chúng cho mục đích thương mại hoặc bất kì dịch vụ tạo ra lợi nhuận nào cho bản thân bạn. Ví dụ: sử dụng WSMLoLs vào việc kiếm tiền thông qua bất kì dịch vụ quảng cáo nào.
 
-Những điều sau đây bạn được phép làm với WSMLoLs

Chia sẻ đường dẫn (liên kết, link, url) đến bài viết trên Website của chúng tôi.

Cá nhân được tự do sử dụng nội dung cho mục đích phi lợi nhuận và chỉ được sử dụng trong giới hạn được Chúng tôi đưa ra trong "Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật của Mods League of Legends".

Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp.
 
-Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Website và Sản phẩm của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của ModsLoL. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Ví dụ: các đường liên kết đến Website, Phần mềm, Bài viết,... của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng WSMLoLs bạn phải đồng ý rằng Chúng tôi (ModsLoL) không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho máy tính hoặc dữ liệu của bạn bằng phần hoặc ứng dụng của bên thứ ba không được tạo ra bởi ModsLoL (ví dụ : Skins installers, LOLHT, Xzone, LoLSkin,... ).

Chúng tôi cung cấp WSMLoLs có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi truy cập Website và sử dụng Sản phẩm này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về WSMLoLs.

TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CẢ MODSLOL LẪN CÁC NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA MODSLOL ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ HỨA HẸN CỤ THỂ NÀO VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC WEBSITE VÀ SẢN PHẨM, SỰ SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN CỦA CÁC WEBSITE VÀ SẢN PHẨM ĐÓ. CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THEO “HIỆN TRẠNG”.
MỘT SỐ LÃNH THỔ CÓ THẨM QUYỂN TÀI PHÁN CÓ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CÁC BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, CHẲNG HẠN NHƯ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ BẢO ĐẢM.
-Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi

KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, MODSLOL VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA MODSLOL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KHOẢN LỢI NHUẬN, DOANH THU HOẶC DỮ LIỆU BỊ MẤT MÁT, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, DO BỊ XỬ PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC BỊ TRỪNG PHẠT.

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MODSLOL VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA MODSLOL ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KỂ CẢ ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH NÀO, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG TRÊN WEBSITE VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI (HOẶC, THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP LẠI CÁC NỘI DUNG TRÊN WEBSITE VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI CHO BẠN).
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MODSLOL VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA MODSLOL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ.
 
-Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang sử dụng WSMLoLs thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho ModsLoL cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và thành viên Ban quản trị của ModsLoL không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ các yếu tố có liên quan đến việc sử dụng WSMLoLs hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.
 
-Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho WSMLoLs, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về WSMLoLs của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong WSMLoLs được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một trong WSMLoLs nào đó, bạn nên ngừng sử dụng nội dung trên các Website và Sản phẩm đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.
Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa ModsLoL và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.
Ngày có hiệu lực của Điều Khoản Dịch Vụ - Bản Quyền - Chính Sách Bảo Mật này
Điều Khoản Dịch Vụ - Bản Quyền - Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ ngày 28 Tháng 1 năm 2014.
 

comments powered by Disqus